Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
9937 d0ff 500
Reposted fromthegirl thegirl viapimpmyheart pimpmyheart
8369 7d5d
Reposted fromretaliate retaliate viakocieserce kocieserce
Greenwich Village bookstore
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viakocieserce kocieserce
6692 779f
Reposted fromFavCartoons FavCartoons viakocieserce kocieserce
1493 bbbd 500
Reposted fromiroxiro iroxiro viakocieserce kocieserce
8349 4037
miałam chmury w kubku kawy 
jabłko w dłoniach 
pióra wzdłuż pleców 
9690 d606 500

animationtidbits:

101 Dalmatians - Milt Kahl

Reposted fromniub niub viamonimich monimich
2131 4f9a
Reposted frommartynkowa martynkowa viaasiacz asiacz
Matematyka

kiedy byłem
nieparzysty

liczyłem
tylko na siebie

otaczały mnie
same niewiadome
i wzory
do naśladowania

mnożyły się kłopoty
a dzielić ich
nie było z kim

bywałem głupcem
do kwadratu
a później
odejmowałem sobie
od ust
myśląc tylko
o procentach

budziłem się wtedy
poza nawiasem
społeczeństwa

i tak
dodawałem
dzień do dnia
noc do nocy

kiedy byłem
nieparzysty
daleko mi było
do potęgi
...
(wszystko
stało się prostsze
odkąd jestem
podzielny
przez
dwa)
— Wrocław, 18.02.2005
Reposted fromzaru zaru viaRecklessKid RecklessKid
3381 35fa 500
Reposted fromimissthesleep imissthesleep viadygoty dygoty
Limitless

Megan Frauenhoffer
7711 036f
Pingwinkowy Orgasm <3 
Reposted fromPOooo POooo viaRecklessKid RecklessKid
9890 fd92
Moscow Metro
Reposted fromRussia Russia viakocieserce kocieserce
8582 2205
Oktoberfest - Beerfestival in Munich
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl